วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Computer Networking Fundamental)จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้สามารถจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

1. จัดหาและเลือกใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เลือกใช้เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

3. ทดสอบและพัฒนาการใช้เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดระบบเคลือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networking, Types of

Networks, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Transmission Media, Network

Connectivity, Serial Line Interface Protocol (SLIP), Point to Point Protocol (PPP) and IEEE (Institute of

Electrical and Electronics Engineer) Protocols, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) , Integrated Service

Digital Network (ISDN) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), Network Protocols and Models, The

Open System Interconnection (OSI) Physical Layer, The Data Link Layer, The Network Layer, The

Transport Layer, The Session Layer, The Presentation & Application Layers, TCP/IP, Leading Protocol

Stack, Achieving Fault Tolerance, User Management, Introduction to Wireless Networking, Network

Performance Analysis & Trouble-shooting